(Foto: Trine Bøhnsdalen)

Vedtekter for Western Riders Association of Norway

Vedtatt ved årsmøtet den 27. mars 2010.

 Navn og formål

§ 1 – forbundets navn er Western Riders Association of Norway (WRAN). WRAN er en nasjonal interesseorganisasjon for westernridning, og skal:

a) Fremme og samordne westernridningen i Norge.

b) Være en godkjennende instans for stevner/konkurranser arrangert av medlemsklubber basert på den til enhver gjeldende regelbok i fra American Quarter Horse Association, og herunder å fastsette og oppdatere særnorske regler for WRAN-godkjente stevner/konkurranser.

c) Representere medlemsklubber i spørsmål vedrørende felles interesser opp mot myndigheter, organisasjoner og andre forbund WRAN finner det hensiktsmessig å samarbeide med innenlands og utenlands.

§2 – Forbundets adresse er likelydende med den til enhver tid sittende Presidents adresse.

§3 – Forbundet forplikter ved underskrift av 2 styremedlemmer, hvorav den ene skal være Presidenten.

  Medlemskap

§4 – Medlemskap kan søkes av westernklubber og andre rideklubber som har westernridning som en del av sitt tilbud eller som etter styrets vurdering kvalifiserer til slikt medlemskap, og som et minimum har:

a) 7 medlemmer eller mer.

b) Et styre bestående av minst 3 medlemmer (leder, sekretær og kasserer).

c) Vedtekter vedtatt av klubbens Årsmøte/Generalforsamling som samsvarer med forbundets virksomhet, formål og interesser.

§5 – Medlemskap søkes på WRANs standard søknadsskjema, vedlagt styrets sammensetning, medlemslister og klubbens vedtekter. Søknad behandles av WRANs styre, som forbeholder seg retten til å i tvilsspørsmål endre klubbens akronym for å unngå sammenblanding med andre klubbers navn i kortform.

§6 – Et eventuelt avslag på søknad om medlemskap kan påklages til forbundets påfølgende Årsmøte/Generalforsamling innen 3 uker før dette avholdes

§7 – Et WRAN godkjent medlemskap er gyldig fra og med den dato medlemskontingent i henhold til medlemsliste registreres på forbundets konto og frem til neste hovedforfall, og innmeldt klubb har fulle medlemsrettigheter fra denne dato. Ved manglende innbetaling faller klubbens medlemskap i WRAN ut.

§8 – Implisitt i et medlemskap påligger det medlemsklubben å til enhver tid oppfylle følgende forpliktelser ovenfor forbundet:

a) Å følge forbundets og overordnede idrettsmyndigheters lover og vedtekter, og beslutninger som er fattet i henhold til disse, og for øvrig arbeide til beste for forbundets og klubbens samhold og utvikling av westernridningen i Norge.

b) Å påse at medlemsklubbens enkeltmedlemmer ved korrekt oppførsel og på en positiv måte fremmer westernridning, samt behandler dyr med ansvar og respekt.

c) Senest 10 dager etter avholdt Årsmøte/Generalforsamling å sende forbundet vedlagt oversikt over styrets medlemmer og sammensetning.

d) Å sende forbundet oppdatert medlemsliste innen 20. februar hvert år, og innen samme frist innbetale medlemsavgifter for inneværende år i samsvar med medlemsliste.

e) Å holde forbundet løpende oppdatert i forhold til endringer i medlemsmassen, herunder også å innbetale kontingent for nye medlemmer.

f) Senest 10 dager etter avholdt stevne/konkurranse godkjent av WRAN, skal det sendes “Stevneleders Rapport” og vedlagt resultatlister med tilhørende dommerkort.

g) Senest 3 uker før forbundets årsmøte skal klubben sende forbundet navn på klubbns valgte, stemmebrettigede delegater til årsmøtet.

 Årsmøtet

§9 – Årsmøtet er WRANs høyeste myndighet. I perioden mellom årsmøtene ligger myndigheten hos det til enhver tid sittende styret i henhold til årsmøtets vedtak og disse vedtektene.

§10 – Ordinært Årsmøte avholdes en gang per År, senest innen utgangen av mars. Hvis styret eller minst 1/3 av medlemsklubbene krever det skal det innkalles til ekstra ordinært årsmøte. Årsak til innkalling skal begrunnes i begjæring/innkalling, og bare denne/disse sak(er) skal settes på agenda.

§11 – Medlemsklubbene skal motta skriftlig innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte minimum 4 uker før dette avholdes.

§12 – Alle innbetalte medlemmer i en WRAN-tilsluttet klubb har adgang til årsmøtet, men medlemsklubbene representeres av de delegater som er valgt slik klubben har besluttet, og kun de valgte delegater har stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall delegater som møter. Årsmøtet kan invitere hvem de ønsker til å være tilstede utover dette.

§13 – En delegat kan kun representere en klubb. Stemmegivning ved fullmakt kan gjøres med høyst en fullmakt per delegat. Beslutninger fattes med simpelt flertall dersom annet ikke er bestemt. Hvis det ved personvalg blir likt antall stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. Skriftlig avstemming skal foretas dersom en eller flere ønsker det. Antall stemmeberettigede delegater fra klubbene fremgår av følgende tabell og er basert på det medlemstall klubben har innberettet og betalt kontingent for i inneværende år

0 – 15 medlemmer:  1 delegat

16 – 30 medlemmer:  2 delegater

31 – 45 medlemmer: 3 delegater

46 – 60 medlemmer: 4 delegater

61 – 100 medlemmer: 5 delegater

101-500 medlemmer: 6 delegater

§14 – ved årsmøtet skal følgende punkter forekomme på dagsordenen:

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av årsmøtets innkalling

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede

4. Valg av tellekorps

5. Valg av to personer til å underskrive protokoll

6. Styrets årsberetning og regnskap

7. Revisors beretning

8. Ansvarsfrihet for styret

9. Fastsettelse av kontingent

10. Innkomne forslag

11. Valg av:

  •  President
  • Visepresident
  • Sekretær
  • Kasserer

12. Valg av:

  • Styremedlemmer og varamenn
  • 2 revisor og deres varamann
  • Valgkomité
  • Representanter til komiteer mm.

Forslag til årsmøte kan framsettes av enkeltmedlem i tilsluttet klubb, og skal behandles på klubbens medlemsmøte som skal godkjenn eller ikke godkjenne forslaget. Hvis forslaget ikke blir godkjent skal, hvis medlem så krever, forslaget allikevel av klubben sendes til WRANs styre og fremlegges til forbundsårsmøtet. Medlemsmøtets beslutning skal alltid følge forslaget.

 Forbundets styre

§15 – WRANs styre skal bestå av president, visepresident, sekretær og kasserer, samt høyst 8 styremedlemmer og høyst 4 vara, dog slik at styret består av ulikt antall. Valg av styret skjer på årsmøtet, og foretas skriftlig unntatt hvis det er full enighet om åpent valg. Valget godkjennes med simpelt flertall. Ved likt antall stemmer avgjørs valget gjennom loddtrekning.

§16 – Mandattiden for president, visepresident, kasserer og sekretær er to år. Det ene året velges president og sekretær, det andre året velges visepresident og kasserer. Øvrige styremedlemmer velges hvert år. Styret oppretter selv de komiteer som styret finner hensiktsmessig.

§17 – Styremøte avholdes etter innkallelse fra presidenten, eller om minst 2 styremedlemmer krever det

§18 – Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved likt antall stemmer har presidenten en ekstra stemme. Styret kan fatte beslutninger dersom minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

§19 – Fratredelse fra styret kan skje etter eget ønske og vedtatt i styrevedtak. Eksklusjon i fra styret kan gjøres dersom et styremedlem har unnlatt å utføre sine oppgaver eller misbrukt den tillit mandatet gir, og krever styrevedtak fattet med minst 2/3 flertall.

 Valgkomiteen

§20 – Samtlige valg ved årsmøtet skal forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med personlige vara, og velges på årsmøtet. Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen utgangen av februar hvert år. For å kunne bli nominert må kandidaten være innberettet i fra medlemsklubb for inneværende år.

 Revisjon

§21 – 1 revisor velges av årsmøtet for ett år. Denne skal i overensstemmelse med disse vedtekter foreta revisjon av regnskapet samt styrets virksomhet og avgi revisjonsberetning.

 Kontingent

§22 – Årsmøtet fastsetter etter forslag fra styret medlemskontingenter og øvrige kontingenter som medlemsklubbene skal betale. Medlemskontingent for inneværende år år skal betales innen 20. februar.

 Opphør av medlemskap / Eksklusjon

§23 – En medlemsklubb som ønsker opphør i sitt medlemskap i WRAN skal skriftlig melde dette til forbundets styre, og anses derved å ha avsluttet sitt medlemskap i forbundet.

§24 – En medlemsklubb som ikke har betalt kontingenten etter purring, anses å ha begjært opphør i medlemskapet i forbundet.

§25 – En medlemsklubb kan ikke ekskluderes fra forbundet av annen årsak enn:

a) At klubben ikke har betalt kontingent.

b) At klubben aktivt har motarbeidet WRANs virksomhet, formål eller interesser.

Beslutning om eksklusjon fattes av styret, med minst 2/3 flertall. Spørsmålet om eksklusjon får ikke avgjøres før klubben har mottatt skriftlig advarsel og deretter fått 14 dager på seg til å komme med uttalelse/betaling. Besluttes eksklusjon skal det vises til grunnen for dette. Grunngitt beslutning skal innen 3 dager etter beslutningen er fattet sendes til den ekskluderte klubbens president i brevs form eller på annet betryggende vis. Beslutning om eksklusjon kan ankes kun til Årsmøtet. Etter beslutning om eksklusjon skal den ekskluderte medlemsklubb ikke avkreves medlemsavgift.

§26 – Forbundet kan i visse tilfeller velge å utøve disiplinære tiltak ovenfor medlemsklubbers enkeltmedlemmer. Slike tiltak skal være skriftlig irettesettelse, og i ytterste konsekvens underkjenning av klubbmedlemmets rettigheter i forhold til forbundet. Slike tiltak ovenfor en medlemsklubbs enkeltmedlemmer skal ikke skje før en henstilling til klubbens styre angående angjeldende medlem er sendt, og kan kun skje i de tilfeller der klubbmedlemmet aktivt og uten bifall gjennom klubbvedtak motarbeider WRANs virksomhet, formål og interesser.

 Endring av vedtekter

§27 – Endring i denne lov kan bare foretas gjennom ¾ vedtak på ordinært årsmøte med minimum 3 måneder etterfølgende ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og etter 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Denne paragrafen kan ikke endres.

 Tvister

§28 – Tvister som måtte oppstå i tilknytning til WRAN, og som styre/årsmøtet ikke klarer å løse, avgjøres av en komité. Hver av partene oppnevner sin representant innen 14 dager etter at dette er varslet, og disse to oppnevner i fellesskap en tredje. Partene er endelig bundet av denne komiteens avgjørelse.

 Oppløsning

§29 – Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 6 måneder. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av forbundet. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §27. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet tilfaller forbundets eiendeler det tilsluttede forbund eller formål godkjent av årsmøtet.